استاندارد الکتریکی درایو
​​​​​​​
​​​​​​​ IEC 61800-3:2012


  استاندارد مکانیکی درایو
IEC 61800-5-1


استاندارد گرمای خشک
​​​​​​​ IEC 60068-2-2 (B.d) & EN 61800-5-1:2007​​​​​​​​​​​​​​

استاندارد گرمای مرطوب پایدار
​​​​​​​ IEC 60068-2-78 (B.d) & EN 61800-5-1:2007​​​​​​​


استاندارد ایمنی محصول
​​​​​​​​​​​​​​ IEC 61800-5-1:2007;IEC 61800-2:2015 E.P.I.L Safety

استاندارد کارآمدی محصول
E.P.I.L Efficiency IEC 61800-2:1998; IEC 60034-2-3:2013

استاندارد های اخذ شده‎